Квалiфiкацiйнi характеристики посад

педагогiчних працiвникiв

Квалiфiкацiйнi характеристики посад педагогiчних та науково-педагогiчних працiвникiв навчальних закладiв та установ освiти сприяють пiдбору i розстановцi кадрiв, пiдвищенню їхньої дiлової квалiфiкацiї, рацiональному розподiлу працi, створенню дiєвого механiзму розмежування функцiй, повноважень та вiдповiдальностi мiж працiвниками, а також встановленню єдиних пiдходiв у визначеннi їхнiх посадових обов’язкiв та квалiфiкацiйних вимог, що до них висуваються.

Квалiфiкацiйнi характеристики застосовуються як нормативнi документи i можуть служити основою для розробки посадових iнструкцiй, що мiстять конкретний перелiк посадових обов’язкiв працiвникiв з урахуванням особливостей органiзацiї працi та управлiння, їх прав, вiдповiдальностi та компетентностi. При необхiдностi посадовi обов’язки, що зазначенi у квалiфiкацiйнiй характеристицi працiвника, можуть бути розподiленi мiж кiлькома виконавцями.

Квалiфiкацiйна характеристика кожної посади має три роздiли:

«Завдання та обов’язки», «Повинен знати» i «Квалiфiкацiйнi вимоги».

У роздiлi «Завдання та обов’язки» мiститься перелiк основних трудових функцiй, що можуть бути повнiстю або частково дорученi працiвниковi, який займає певну посаду з урахуванням технологiчної однорiдностi та взаємозв’язку робiт, що дозволяють забезпечити оптимальну спецiалiзацiю за посадами керiвника, професiонала та фахiвця.

У роздiлi «Повинен знати» мiстяться основнi вимоги, що висуваються до працiвника щодо професiйних знань, а також знань законодавчих та iнших нормативних правових актiв, положень, iнструкцiй та iнших документiв, методiв i засобiв, якi працiвник повинен застосовувати при виконаннi посадових обов’язкiв.

У роздiлi «Квалiфiкацiйнi вимоги» визначено необхiдний для виконання посадових обов’язкiв рiвень професiйної пiдготовки працiвника, що засвiдчується документами про освiту, а також вимоги до стажу роботи.

Особи, якi не мають вiдповiдної освiти або стажу роботи, встановлених квалiфiкацiйними вимогами, але мають достатнiй практичний досвiд та успiшно виконують у повному обсязi покладенi на них завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток, залишенi на займанiй посадi або призначенi на вiдповiднi посади за рекомендацiєю атестацiйної комiсiї.

З метою удосконалення органiзацiї та пiдвищення ефективностi працi працiвникiв навчальних закладiв та установ освiти, можливе розширення кола їх обов’язкiв у порiвняннi з обов’язками, що визначенi вiдповiдними квалiфiкацiйними характеристиками. У цих випадках без змiни назви посади працiвнику за його згодою може бути доручено виконання обов’язкiв, що передбаченi квалiфiкацiйними характеристиками iнших посад, якi близькi за змiстом робiт, аналогiчними за складнiстю, виконання яких не вимагає iншої спецiальностi, квалiфiкацiї та дiяльнiсть яких безпосередньо пов’язана з навчальним i науково-педагогiчним процесом.

Крiм цього, у квалiфiкацiйнiй характеристицi посади педагогiчного, науково-педагогiчного працiвника мають бути вiдображенi його компетентностi. При цьому пiд компетентнiстю розумiється якiсть дiй працiвника, що забезпечують адекватне та ефективне вирiшення професiйно важливих предметних завдань, що мають проблемний характер, а також готовнiсть нести вiдповiдальнiсть за свої дiї. До головних складових компетентностi педагогiчних працiвникiв вiдносять: професiйну, комунiкативну, iнновацiйну, правову.

Головнi складовi компетентностi педагогiчних i науково-педагогiчних працiвникiв

Професiйна компетентнiсть— якiсть дiї працiвника, що забезпечує ефективнiсть вирiшення професiйно-педагогiчних проблем i типових професiйних завдань, якi виникають у реальних ситуацiях педагогiчної чи науково-педагогiчної дiяльностi, i залежить вiд квалiфiкацiї, загальноприйнятих цiнностей моралi та етики, володiння освiтнiми технологiями, технологiями педагогiчної дiагностики (опитування, iндивiдуальнi та груповi iнтерв’ю) та психолого-педагогiчної корекцiї, життєвого досвiду, постiйного удосконалення та впровадження у практику iдей сучасної педагогiки, методiв навчання та викладання навчальних дисциплiн i предметiв, використання наукової лiтератури та iнших джерел iнформацiї для створення сучасних форм навчання, впровадження оцiночно-цiннiсної рефлексiї.

Інформацiйна компетентнiсть— якiсть дiй працiвника, що забезпечують ефективний пошук, структурування iнформацiї, її адаптацiю до особливостей педагогiчного процесу i дидактичних вимог, формулювання навчальної проблеми рiзними iнформацiйно-комунiкативними способами, квалiфiковану роботу з рiзними iнформацiйними ресурсами, професiйними iнструментами, готовими програмно-методичними комплексами, що дозволяють проектувати рiшення педагогiчних проблем i практичних завдань, використання автоматизованих робочих мiсць педагогiчного та науково-педагогiчного працiвника в освiтньому процесi; регулярну самостiйну пiзнавальну дiяльнiсть, готовнiсть до ведення дистанцiйної освiтньої дiяльностi, використання комп’ютерних i мультимедiйних технологiй, цифрових освiтнiх ресурсiв в освiтньому процесi, ведення документацiї навчального закладу на електронних носiях.

Комунiкативна компетентнiсть— якiсть дiї працiвника, що забезпечує ефективний прямий та зворотнiй зв’язок з особою, яка навчається, контакт з учнями (вихованцями, дiтьми) рiзного вiку, студентами, батьками (особами, якi їх замiняють), колегами, здатнiсть до розробки стратегiї, тактики i технiки взаємодiї з людьми, органiзацiю їхньої спiльної дiяльностi для досягнення певних суспiльно значимих цiлей; здатнiсть переконувати, стверджувати свою позицiю; володiння державною мовою, грамотним усним та писемним дiловим мовленням, ораторським мистецтвом, професiйним етикетом, а також навичками публiчної презентацiї результатiв роботи, вмiннями обирати вiдповiднi форми i методи презентацiї.

Правова компетентнiсть— якiсть дiї працiвника, що забезпечує ефективне використання у професiйнiй дiяльностi законодавчих та iнших нормативних документiв органiв державної влади для вирiшення вiдповiдних професiйних завдань.

Кiлькiсть переглядiв: 396

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.