Навчально-виховний процес

/Files/images/WP_20151008_13_15_42_Pro.jpg

Навчально-виховний процес - система організації навчально-виховної діяльності, визначеної навчальними та виховними планами школи:

- уроки;

- час відпочинку між заняттями;

- навчальна практика;

- професійна орієнтація;

- походи, екскурсії, спортивні змагання.

Організація навчально-виховного процесу

1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного та тижневого планів. Річний план роботи затверджується рішенням педагогічної ради школи.

2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України (надалі - МОН України).

У робочому плані школи з урахуванням профілів навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

Індивідуалізація і диференціація навчання у школі забезпечуються шляхом реалізації інваріативної та варіативної частини.

Робочий навчальний план школи погоджується радою школи і затверджується Управлінням освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються тижневий розклад уроків та річний режим роботи школи.

3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф МОН України.

Школа обирає форми, методи, засоби навчання та виховання, відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» та Статуту школи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

4. Навчально-виховний процес у школі здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання.

Школа організовує індивідуальне навчання, дистанційне навчання відповідно до положення про індивідуальне навчання у системі загальної середньої освіти.

Відповідно до поданих заяв батьками або особами, які їх замінюють, за погодженням з відповідним органом управління освітою школа може створювати умови для прискореного навчання.

Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у школі здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН України.

5. Зарахування учнів до всіх класів здійснюється без проведення конкурсу відповідно до території обслуговування, визначеної органом місцевого самоврядування.

Зарахування учнів до школи здійснюється до початку навчального року за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, копії свідоцтва про народження, медичної довідки встановленого зразка, особової справи (крім дітей, які вступають до першого класу), до 10-12 класів - документу про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються діти з шести років.

6. У школі для учнів 1-5 класів за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють створюються групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Режим роботи груп продовженого дня визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри (перший семестр та другий семестр).

Конкретні терміни початку та закінчення семестрів протягом навчального року та канікулів визначаються щорічно наказами МОН України.

Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

9. Переведення учнів школи до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН України.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу.

У разі вибуття учня з міста Києва батьки або особи, які їх замінюють подають до школи заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу міста Києва батьки або особи, що їх замінюють, подають до школи заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

10. Тривалість уроків у школі становить: у 1-х класах -35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-12-х класах - 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання.

У 10-12-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріативної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується з профспілковим комітетом і затверджується директором школи.

Тижневий режим роботи школи затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні, гурткові та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів та потреб учнів, та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

13.Критерії оцінювання навчальних досягнеь учнів школи визначаються МОН України. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН України. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

14. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та за державну підсумкову атестацію.

15. Порядок переведення та випуск учнів зі школи визначається МОН України.

16. Навчання у випускних (4-х, 9-х, 11-12-х) класах школи завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН України. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН України та Міністерством охорони здоров’я України.

17. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками цієї консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціалізованих школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виключення, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

18. За результатами навчання за рік учням видається відповідний документ

(табель). Випускникам школи, які закінчили 9-й та 11-12-й класи, видається відповідний документ про освіту (свідоцтво про базову загальну середню освіту та атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

19. Випускникам 9-х, 11-12-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

20. 3а відмінні успіхи у навчанні учні 2-8-х, 10-х класів нагороджуються похвальним листом “За високі досягнення у навчанні”, а випускники 11-12-х класів – похвальною грамотою “За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, медалями – золотою “За високі досягнення у навчанні” або срібною “За досягнення у навчанні”. За відмінні успіхи у навчанні випускникам 9-х класів видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН України.

21. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених докуменів.

22. За успіхи у навчанні, участь та перемогу у різних позаурочних заходах (олімпіадах, конкурсах, оглядах) для учасників навчально-виховного процесу рішенням ради школи встановлюються різні форми морального та матеріального заохочення, в межах відведених для цього коштів.

Кiлькiсть переглядiв: 406

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.